### അനുവാദം കൂടാതെ കഥകളുടെ പകര്‍പ്പെടുക്കരുതെന്നും ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു ###

ACTIVITY
നാസി ജർമ്മനിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുതിയ "ഓഷ്വിറ്റ്‌സിലെ ചുവന്ന പോരാളി" എന്ന നോവൽ ഗ്രീൻ ബുക്സിന്റെ വെബ്‌ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങുവാൻ ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക